Zásady ochrany osobních údajů dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

 

 1. Před použitím tohoto webu si prosím důkladně přečtěte tyto podmínky. Jakékoliv použití tohoto webu je bráno jako souhlas s těmito podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, měli byste okamžitě opustit tyto webové stránky.

 

 1. Společnost BUSINESS MARKET s.r.o. chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí osobních údajů našich zákazníků je pro nás prioritou.

 

 1. Společnost BUSINESS MARKET s.r.o., je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) osobní údaje Uživatelů pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá v poskytování služby (realitní poradenství), nákupem a prodejem či pronájmem nemovitostí v tuzemsku i v zahraničí, a to včetně zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu na nákup na splátky či odběr konkrétních služeb či produktů s příslušnou třetí osobou. Poskytování uvedených služeb probíhá zejména prostřednictvím webového portálu www.business-market.cz („webový portál“), případně formou online chatu či telefonního hovoru.

 

 1. Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů prováděné společnosti RBUSINESS MARKET s.r.o., během používání webového portálu, zpracování osobních údajů ze strany společnosti BUSINESS MARKET s.r.o., sdělených uživatelem v průběhu online chatu či telefonního hovoru s operátorem společnosti BUSINESS MARKET s.r.o., zpracování osobních údajů ze strany společnosti BUSINESS MARKET s.r.o., během plnění smluv se zákazníky (uživateli webového portálu) a dodavateli, zpracování osobních údajů při plnění právních povinností společnosti BUSINESS MARKET s.r.o.a na zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti BUSINESS MARKET s.r.o..

 

 1. Dále berete na vědomí, že při kontaktu s Vámi prostřednictvím online chatu či telefonního hovoru může docházet ze strany společnosti BUSINESS MARKET s.r.o., a dodavatelů k záznamu hovoru, a to jak za účelem prokazování skutečností (plnění informační povinnosti správců osobních údajů, uzavírání nebo změny smluv aj.), tak i za účelem zlepšování kvality služeb (to však pouze pokud v rámci příslušného telefonního hovoru na výzvu poskytnete souhlas se záznamem pro tento účel).

 

 1. Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o právech uživatelů ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 

Účely zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje mohou být společností BUSINESS MARKET s.r.o., zpracovávány pro tyto účely:

 

 

 1. Plnění smlouvy (zejména plnění smluv se zákazníky o poskytování informačního servisu (realitní poradenství), nákupem, prodejem a pronájmem nemovitostí či jiných produktů.

 

 1. Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy (tj. smlouvy na nákup nemovitostí v zahraničí či odběr konkrétních služeb či produktů s dodavateli společnosti BUSINESS MARKET s.r.o.,);

 

 1. Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy, ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru);

 

 1. Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů (společnost BUSINESS MARKET s.r.o., může zasílat obchodní sdělení, newslettery, a nabízet služby a produkty prostřednictvím emailu a telefonu);

 

 1. Ochrana oprávněného zájmu správců (ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti BUSINESS MARKET s.r.o., například posuzování bonity zákazníka, ochrana sítě proti poškozujícímu jednání, nebo ochrana před zneužitím webového portálu);

 

 1. Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání ve společnosti BUSINESS MARKET s.r.o.,).

 

Zpracovávané osobní údaje

 

Společnost BUSINESS MARKET s.r.o., je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

 • Údaje subjektů
 • Účely zpracování
 • Jméno a příjmení
 • Plnění smlouvy
 • Kontaktní adresa
 • Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy
 • Plnění právních povinností
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů
 • Ochrana oprávněného zájmu správců
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
 • Email
 • Webovou stránku
 • Telefonní číslo
 • Číslo účtu
 • Název firmy, společnosti
 • IČO, DIČ
 • Rodné číslo
 • Další doplňující informace o jednotlivých produktech poptávaných ze strany zákazníka
 • Osobní údaje jsou společnosti BUSINESS MARKET s.r.o., zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb a produktů.
 • Společnost BUSINESS MARKET s.r.o., je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte webový portál.

 

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

 

Pokud udělíte společnosti BUSINESS MARKET s.r.o., souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů dodavatelů společnosti BUSINESS MARKET s.r.o., a to prostřednictvím emailu, online chatu i telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu společnosti BUSINESS MARKET s.r.o., anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v emailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

 

Příjemci osobních údajů

 

Společnost BUSINESS MARKET s.r.o., Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným společnosti BUSINESS MARKET s.r.o., případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

 

Společnost BUSINESS MARKET s.r.o., je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

Osobní údaje třetích osob

 

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků dodavatelů společnosti BUSINESS MARKET s.r.o., a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se společnosti BUSINESS MARKET s.r.o., popř. jiné údaje, které společnost BUSINESS MARKET s.r.o., obdrží od dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije společnost BUSINESS MARKET s.r.o., za účelem plnění smluv s dodavateli. Společnost BUSINESS MARKET s.r.o., bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

 

Doba uchování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je společnost BUSINESS MARKET s.r.o., povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Společnost BUSINESS MARKET s.r.o., ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy.

Ochrana oprávněného zájmu správců

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

 

Společnost BUSINESS MARKET s.r.o., je oprávněna zpracovávat Vaši emailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

 

 

Práva subjektů údajů

 

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás společnost zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

 

 1. Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás společnost zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. SpolečnostBUSINESS MARKET s.r.o., opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

 

 1. Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, společnost vymaže Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo to společnosti ukládá zákonná povinnost.

 

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po společnost požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 

 1. Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby naše společnost Vaše osobní údaje, které zpracovává společnost na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, společnost Vaší žádosti nebudou moci vyhovět.

 

 1. Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti. V případě, že společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

 

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

 

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla společnosti nebo emailem na info@business-market.cz. Společnost BUSINESS MARKET s.r.o., si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o výkon předmětných práv.

 

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, tel.: 234 665 111, web: uoou.cz

 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2023 a budou pravidelně aktualizovány. Platnou verzi najdete vždy na webu https://www.business-market.cz

© 2023 WebovkyKladno.cz All rights reserved.