Oceňování podniků

Rádi Vám pomůžeme stanovit cenu společnosti. Používáme následující metody ocenění: 

EVA- Ekonomická přidaná hodnota (vychází z anglického pojmu Economic Value Added, zkráceně EVA) je finanční ukazatel, který lze definovat jako rozdíl mezi čistým provozním ziskem a kapitálovými náklady. Tento ukazatel se stal velmi populární díky faktu, že bere v potaz i náklady na vlastní kapitál. Ukazatel EVA slouží především k posouzení hodnoty majetku vlastníků, takzvané shareholder value. Je vhodné upozornit, že do nákladů na kapitál se započítávají náklady obětované příležitosti.

DCF - Discounted cash flow (česky diskontované peněžní toky) je metoda využívaná pro oceňování projektů, podniků, nemovitostí a dalšího majetku, vycházející z časové hodnoty peněz.Jedná se o výnosovou metodu, při které jsou budoucí peněžní toky (odchozí a příchozí) dis kontovány tak, aby stanovily čistou současnou hodnotu - NPV (net present value) resp. cenu - a to s ohledem na objektivní rizika trhu a odvětví i specifická rizika podniku a projektu.Metoda discounted cash flow je široce využívána především při fúzích a akvizicích, investičním rozhodování, při korporátním finančním řízení a řízení v oblasti real estate developmentu.

Tržní ocenění kdy je hodnota stanovena na základě srovnání s obdobnými subjekty s přihlédnutím na odvětví , které byly prodány v nedávném období.   Zpracujeme pro Vás stručnou finanční analýzu.

Substanční metoda ocenění, hodnota podniku je základním oceněním založeným na analýze jednotlivých složek majetku a rozumíme jí souhrn relativně samostatných ocenění jednotlivých majetkových složek podniku. Tyto složky přitom oceňujeme podle poměrně objektivních pravidel, k datu ocenění a za předpokladu, že podnik bude pokračovat ve své činnosti. Ve většině případů se tedy snažíme zjistit reprodukční hodnoty jednotlivých aktiv snížené o patřičné opotřebení. Pokud oceňujeme pouze aktiva, používáme označení brutto substanční hodnota. Odpočteme-li od hrubé substanční hodnoty reálné ocenění všech závazků, získáme substanční hodnotu netto.